Bulac Hastalklar Kontrol Programlar ubesi

ube Mdr : Muharrem NCL

Telefon : 0 414 318 72 60

Fax   : 0 414 318 72 62

E-Posta : hsm63.bhkp@saglik.gov.tr

ubenin Grevleri

                        a)Bulac Hastalklar

 • Bulac ve zoonotik hastalklarn yllk hizmet plan ve programlarn hazrlamak.
 • Hizmetlerin yrtlmesinde insan gc planlamasn ilgili birimler ile ibirlii ierisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Hizmetlerin yrtlmesi iin gereken organizasyonu ve egdm salamak, bu konuda dier kamu/zel kurum ve kurulularla ibirlii yapmak.
 • lgili ahs ve birimlerle ibirlii ierisinde personelin hizmet ii eitimlerinin plan ve programn yapmak ve gereklemesini salamak.
 • Hizmetleri uygulamak iin gerekli malzemenin envanter kaytlarn tutmak, ihtiya duyulanlarn temin, depolama ve datm hizmetlerini ilgili birim ile ibirlii yaparak salamak.
 • Bulac ve zoonotik hastalklarla ilgili olmak zere ildeki salk kurulularnn almalarn denetlemek, almalarn nicelii ve nitelii hakknda veri toplamak, deerlendirmek ve geri bildirimde bulunmak.
 • lgili birimler ile ibirlii ierisinde hizmet deerlendirmesi yapmak, belirlenen aksaklklarn dzeltilmesini salamak ve deerlendirme sonularn gelecek yln alma plan ve program hazrlnda gz nnde bulundurmak.
 • Enfeksiyon ve enfestasyonlarn insidans ve prevalanslarm, dalmlarn tespit ile bulama ve yaylmann genel sebeplerini ortaya karmak, aktif ve pasif srveyans hizmetlerini dzenlemek, gerektiinde saha almalar ile enfeksiyon kaynan ve bulama zincirinin tespit edilmesini salamak, ilgili resmi ve zel kurulularla ibirlii yaparak enfeksiyon kaynann ortadan kaldrlmasna almak.
 • Btn kamu, zel ve tzel kurum ve kurulularnn ve serbest alan salk personelinin ihbar zorunlu hastalklarla ilgili bildirimlerini zamannda yapmalarn salamak ve salatmak, bu kurum ve kurulular ile dier ilgili kurumlara geri bildirimde bulunmak.
 • Grlen bulac ve zoonotik hastalklarn zamannda ihbarn salamak, ihbar sistemini iler halde tutmak ve aksayan ynlerini gidererek oluabilecek salgnlara kar gerekli nlemlerin alnmasn salamak.
 • lde Erken Uyar ve Cevap Sistemi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek, l Odak Noktas ilevini yrtmek. Uluslararas Salk Tz (2005) ile ilikili olarak ldeki faaliyetleri ilgili kurum ve kurulularla koordine etmek.
 • Salgnlarda, inceleme ve deerlendirme yapmak zere uygun ekip ve ekipman ile salgn incelemesi balatmak, gerekli numunelerin usulne uygun alnmasn salayarak laboratuvar incelemelerini yaptrmak, bu ilemler sonrasnda bir salgn inceleme raporu hazrlayarak ilgili kurumlara ve Kuruma bildirimini yapmak.
 • Nfus hareketlerini izleyerek dardan gelen (importe) vakalarn herhangi bir yaylmaya meydan vermeden erken tan ve tedavilerinin ilgili birimlerle birlikte yaplman salamak.
 • Toplum saln tehdit edebilecek durumlarda veya salgnlarda hastalarn ayakta, evlerinde, aile sal merkezlerinde veya yatrlarak hastanelerde tedavilerini temin ve takip etmek.
 • lde stma eliminasyon program faaliyetlerini yrtmek.
 • Salgn afet planlarnn yaplmasn ve gereken malzeme ve tehizatn hazr bulundurulmasn salamak.
 • lgili birim, kurum ve kurulularla ibirlii ierisinde, vektrlerle bulaan hastalklarla mcadeleyi salamak, izlemek ve deerlendirmek.
 • Hizmetleri ile ilgili aratrma ihtiyalarn belirlemek, ilgili kurulularla ibirlii yaparak aratrma projeleri hazrlamak ve Kurumca onaylanmasndan sonra uygulanmasn salamak.
 • Konusu ile ilgili hizmetlerde l Hfzsshha Kuruluna katlmak.
 • statistik! bilgilerin toplanmasnda ilgili birime yardmc olmak.

                        b)Tberkloz

 • Yllk hizmet plan ve programlarn hazrlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve deerlendirmek.
 • Tberkloz kontrol hizmetlerinin yrtlmesi iin insan gc planlamasn ilgili birimler ile ibirlii ierisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • ldeki tberkloz vakalarnn takibini ve Dorudan Gzetimli Tedavi (DGT) almalarnn yrtlmesini salamak.
 • Tberkloz hastalnn kontrolne ynelik saha almalarn yrten birimlerinin almalarn izlemek, deerlendirmek ve koordine etmek.
 • ldeki tberkloz hastalar ile ilgili verilerin toplanmas, bildirimi ve deerlendirilmesi faaliyetlerini yrtmek.
 • Tberkloz kontrolnde alan salk personelinin, hasta ve yaknlarnn ve halkn farkndalnn artrlmasna ynelik eitim faaliyetlerini yrtmek.
 • Salk personelinin tberklozla ilgili hizmet ii eitimlerinin yaplmasn salamak.
 • Hastalarn takip ve tedavisinde yaanabilecek uyumsuzluk durumlarnn ve ilaca direnli vakalarn takibini yapmak ve yaptrmak.
 • Grev alan ile ilgili mobil tarama hizmetlerini ilgili birimlerle koordine etmek ve yrtmek.
 • Tberkloz vakalarnn ynetimi ile ilgili veri tabanna ilikin faaliyetleri yrtmek.
 • Klinik rneklerin alnmasn ve ulusal laboratuvar ana ulatrlarak incelemelerinin yaplmasn salamak.
 • Hizmetlerin yrtlmesi iin gereken organizasyonu ve egdm salamak, bu konuda dier kamu/zel kurum ve kurulularla ibirlii yapmak.

                        c)A Programlar

 • Yllk hizmet plan ve programlarn hazrlamak.
 • Baklama hizmetlerinin yrtlmesi iin insan gc, ara-gere, a, anti-serum, enjektr vb. ihtiyalarn planlamasn ilgili birimler ile ibirlii ierisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Hizmetlerin yrtlmesi iin gereken organizasyonu ve egdm salamak, bu konuda dier kamu/zel kurum ve kurulularla ibirlii yapmak.
 • Salk hizmet birimlerinina, anti-serum, enjektr vb. dier ihtiyalarn tespit etmek, souk zincir artlarnda birimlere ulatrlmasn ilgili birimler ile ibirlii yaparak salamak.
 • lde a depolanan tm birimlerin souk zincir artlarna uygunluunu denetlemek.
 • Kurum tarafndan belirlendii ekilde stok ve datm bilgilerinin kaytlarn tutmak, bildirimini yapmak.
 • Kurum tarafndan belirlenen, a ile nlenebilen hastalklarn nlenmesine ynelik eradikasyon, eliminasyon ve kontrol programlarn yrtmek, almalar izlemek, denetlemek ve deerlendirmek.
 • Alama hzlarnn izlenmesi, deerlendirilmesi ve raporlanmas faaliyetlerini yrtmek.
 • Geniletilmi Baklama Program kapsamndaki hastalklarn srveyansn yrtmek.
 • Birimlerin baklama hizmetlerini koordine etmek, souk zincir uygulamalarn, hastalk ve alama kaytlarnn kalitesini deerlendirmek, ihtiya duyulan konularda ilgili birimler ile ibirlii yaparak hizmet ii eitim planlamak ve yrtmek.
 • Baklama programlarna toplumun katlmn artracak faaliyetler planlamak ve yrtmek.
 • A Somas stenmeyen Etki zleme Sisteminin yrtlmesini salamak.
 • Mdrn verdii dier grevleri yapmak.