Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü : Mustafa İNAN

Telefon : 0 414 318 72 94

E-Posta : hsm63.cals@saglik.gov.tr

Şubenin Görevleri

 • Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
 • Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü, araç-gereç vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla İl düzeyinde pilot çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirerek uygulamak.
 • Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya azaltılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak.
 • Çalışanların bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim hizmetlerinin verilmesini ve rutin taramalarının yapılmasını sağlamak ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
 • İl düzeyinde Meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunma, doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek.
 • Meslek hastalıkları konusunda gerekli tarama programlarının İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 • Çalışanlara yönelik mobbingin il düzeyinde izlenerek, izlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlamasını yapmak
 • Müdürlüğe bağlı personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında izleme ve eğitim hizmetlerini yürütmek.
 • Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ile ilgili farkmdalığının artırılması için eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.
 • Toplum sağlığı merkezleri tarafından sunulan iş yeri hekimliği hizmetleri dâhil olmak üzere işyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.