Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü :  Dr. Murat MANCI

Telefon : 0 414 318 72 81

E-Posta : hsm63.ahid@saglik.gov.tr

Şubenin Görevleri

 • Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
 • Birimi ilgilendiren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Aile hekimliği ile ilgili ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve harcanmasını ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak.
 • İlde yürütülen aile hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.
 • Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.
 • Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılan çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında belge toplamak, değerlendirmek ve kurumları/kuruluşları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak.
 • Aile hekimliğinin işleyişiyle ilgili verileri temin etmek, incelemek, kontrol ve hesaplamalarını yapmak, istatistik ve raporlarını hazırlamak.
 • Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikayetleri değerlendirmek.
 • Aile hekimliği uygulamasına ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 • İlgili birimler ve istatistik birimi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.