Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü    : Dr. Öznur BULUT GAZANFER

Telefon : 0 414 318 72 92

E-Posta : hsm63.rsptdbym@saglik.gov.tr

Şubenin Görevleri

                        a)Ruh Sağlığı Programları

 • Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
 • Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle verilmesi, bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci basamak ve üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.
 • Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, çalışacak personele yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
 • Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak.
 • İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındahk oluşturulması için çalışmalar yürütmek.
 • Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için spesifik programlar geliştirmek.
 • Çocuk izlem merkezi uygulamalarının yaygınlaştırılması, personel eğitimi de dâhil olmak üzere kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek.
 • Toplumda, çeşitli kuruluşlarda ve işyerlerinde mobbingin önlenmesine yönelik faaliyetler yürütmek.
 • Kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmalarını, eğitim ve kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek, kadın izlem merkezleri ile ilgili çalışmaları yapmak.
 • Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, halkın ve sağlık personelinin eğitim çalışmalarım yürütmek.
 • Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, eğitici ve yol gösteri kitapçık, kısa film vb. eğitim materyalleri geliştirmek.
 • Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. kuruluşlarla beraber çalışmalar yürütmek.

                        b)Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler

 • Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.
 • Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • İl düzeyinde Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, program kapsamında kendi sorumluluğuna bırakılmış iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 • İl Tütün Kontrol Kurulu sekretaıya hizmetlerini yürütmek.
 • İl düzeyinde toplum sağlığı merkezleri de dahil, denetim ekipleri ile tütün denetimleri yapmak, denetimler sonucunda rapor hazırlamak.
 • Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak.
 • İl Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Kurulu Sekretaryası hizmetlerini yürütmek.
 • Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun kapsamında, uçucu madde ihtiva eden ürünlerin kontrol ve denetimini yapmak.
 • Sigara bıraktırma çalışmalarını yürütmek, değerlendirmek.
 • Alkol ve zararları hususunda diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yapmak.
 • Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi çalışmalarına destek vermek.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.